Officielt / Skuldelev Bylaug

Skuldelev Bylaug

Refarat
 
Skuldelev Bylaug
Dagsorden til Generalforsamling i Bylauget lørdag d. 19. august kl. 11.

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Asger blev valgt til dirigent.
Sara og Annette blev valgt som stemmetæller.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2. Oldermandens beretning
Skuldelev kan og vil
Der blev søgt i bredbåndspuljen, men fibernetløsningen blev gennemført med Fibia. De fleste i området er tilmeldt.
Aktiviteter: Gadekærsmarkedet i maj var godt besøgt.
Børnedisco festen i august er altid rigtig godt besøgt.
Gadekærsfesten i august var mindre godt besøgt.
Julemarkede i december blev sidste år flyttet til præstegården. Der var få besøgende.
Bylauget tænker nye løsninger så alle aktiviteter bliver godt besøgt.
Mødet indkaldt af Brugsen, havde et flot fremmøde. Alle borger skal huske, at støtte Brugsen ved, at gøre nogle af deres indkøb der.
Petanque banen er sat i stand. Der spilles på banen hver tirsdag. Husk at alle er velkommen til, at bruge banen.
Gadekæret blev renset i år. En stor tak til dem der deltog.
Oldermanden takkede også alle dem der bankede på døre vedr. Fibia.
Også en stor tak til alle der bakker op omkring Bylaugets aktiviteter gennem hele året.
Husk, at se opslag i brugsen, i opslagskasserne, i avisen og på facebook.
Kommentar var: Hvornår får vi Fibia.
Oldermanden svarede: Han har endnu ikke kunnet få et endeligt svar fra Fibia

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet
Kasseren (Martin) gennem gik regnskabet. Godkendt.

4. Kommende budget og fastsættelse af kontingent
Bylauget håber at kunne holde sammen aktivitets niveau.
Kontingent vil fortsat være uden betaling.

5. Indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægter iflg. Vedhæftet bilag.
Oldermanden orienterede om de nye reguleringer. Denne regulering skulle gerne medføre, at bestyrelsen kunne øges til 7 personer.
Vedtægterne skal også reguleres for, at foreningens bankkonto kan flyttes til kassereren Martin.
Banken har godkendt de nye ændringer.
Kommentar: Skal der laves et hæve loft og skal der være to til godkendelse af hævning af større beløb.
Efter en kort dialog, blev de nye vedtægter godt kendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen (modtager genvalg) og Alan.
Jørgen ( Oldermand) blev valgt for en ny periode.

7. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer jvnf. Vedtægtsændring.
Oldermanden indstillede
Kim Frank, Magnus Jørgensen, Peter Friis Christoffersen.
Der var ingen modkandidater.
Alle modtog valget.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Inge-Lise.
Oldermanden indstillede
Sara Christiansen (Nordgården)
Ingelise modtog ikke genvalg
Sara modtog valget.

9. Valg af revisor
Oldermanden foreslog Asger. Der modtog valget

10. Valg af revisorsuppleant
Bodil Walmod-Larsen stillede op og blev valgt

11. Evt.
Et ønske om, at vi alle passer godt på ænderne. Dette da de er begyndt, at gå op til Østergade.
Der er udfordringer omkring hunden der bor på hjørnet af Vestergade og Sønderstræde.
Peter (nyt bestyrelses medlem) er allerede i kontakt med ejerne og tager kontakt igen. Der var enighed om, at Bylauget godt måtte hjælpe fx med nyt hegn. Det blev dog oplyst, at Bylauget ikke ønsker, at blive en del af nabostridigheder.
Fibia blev taget op igen. Der er stor nysgerrighed omkring, hvornår Fibia starter. Oldermanden oplyste igen, at han endnu ikke har kunnet få en endelig starts dato. Men uofficielt skulle det være i nov/dec.
Alle er meget velkommen med deres spørgsmål til Oldermanden.
Oldermanden takkede for et godt fremmøde og et godt møde.
Helle Borg Hansen